Home Business Inquiry

Development inquiry

အက်ိဳးခံစားခြင့္- LOTTE HOTELS & RESORTS

INFORMATION

ဧည့္သည္မ်ားလိုအပ္ခ်က္ထက္ပိုေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ

 • အျပည့္အဝ ေဒသႏွင့္ သဟဇတ ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ နည္းဗ်ဴဟာ
 • တစ္ဦးခ်င္း အေျချပဳသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ - တစ္သီးပုဂၢလ ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ ထူးျခားကြဲျပားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ လူအင္အား
 • အာရွေဒသတြင္း ထူးျခားဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အစဥ္အလာ - စိတ္ရင္း၊ ႏွလံုးရင္းျဖင့္ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈႏွင့္ အႏုစိတ္ ေဆာင္ရြက္မႈတို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး အေလးထား ဂရုစိုက္မႈ
 • ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးႏွင့္ အဆင့္အတန္းတိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းရန္ ဝန္ထမ္း၏ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္၊ ေလးစားမႈအား ေစ့ေဆာ္ေပးျခင္း
Lotte Hotel Global - Development Contact - New York Palace Photos

ဟိုတယ္ ထက္သာ၍

 • LOTTE စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားစြာ ပူးေပါင္းထားသည့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားရွိ မတူညီေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ား - အထူးသျဖင့္ လက္လီႏွင့္ အစား၊ အေသာက္ လုပ္ငန္းတို႔ကို ဟိုတယ္လက္ေအာက္ ဝန္ေဆာင္မႈအျဖစ္ ဝန္ေဆာင္ေပးပါသည္။
 • အဖိုးတန္ေစ်းၾကီးသည့္ ဧည့္သည္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ေနရာ- ဧည့္သည္ ခ်ိတ္ဆက္မႈေပးသည့္ေနရာႏွင့္ စတိုးဆိုင္ေပါင္း 14,000 ေက်ာ္ LOTTE အသင္းဝင္ေပါင္း သန္း 50 ။
 • အာရွတြင္ အထူးသီးသန္႔ ‘LOTTE’ ကုန္တံဆိပ္ သစၥာေစာင့္ထိန္းမႈ

Global Sales အေရာင္းဌာနရံုး

 • ခရီးသြား ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားႏွင့္-ဆက္စပ္ေနသည့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ဂလိုဘယ္ ေကာ္ပိုရိတ္မ်ားအား ပစ္မွတ္ထား ရည္ရြယ္လ်က္ ေဒသတြင္း၌ ပရိုမိုရွင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား။
 • ေႏြးေထြးပ်ဴငွာမႈ/ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အစည္းအေဝးပြဲမ်ားသို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ျခင္း။
 • ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူ စုေဆာင္းျခင္း၊ ေဒသတြင္းရွိ ဖြံ႔ျဖိဳးေဖာ္ေဆာင္မႈ စီမံကိန္းအသစ္မ်ားကို သုေတသနျပဳျခင္း။
 • RFP ႏွင့္ေဒသတြင္း သဟဇာျဖစ္ရန္စီမံထားသည့္ စနစ္မ်ား မွတစ္ဆင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ကန္ထရိုက္ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း။

ALOS

 • အဆင့္ျမင့္ LOTTE စီမံေဆာင္ရြက္မႈ စနစ္
 • LOTTE HOTEL မဖြင့္မီ ၾကိဳတင္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္စာအုပ္၊ ဒီဇိုင္း၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား အစရွိသည္တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္ကို မွ်ေဝျခင္း။
 • ဌာနရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ အိမ္ယာ အေဆာက္အဦးၾကားရွိ ကံုလံုမႈႏွင့္ ပညာရွင္ပီသမႈ တာဝန္မ်ားကို ပိုမို ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

LOTTE L. အမွတ္

 • LOTTE အုပ္စု ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ L အမွတ္မ်ားရယူျပီး ေငြေၾကးျပန္အမ္းမႈ ရယူျခင္း။
 • အသင္းဝင္သန္းေပါင္း 50 ေက်ာ္ရွိျခင္း။
 • ဂလိုဘယ္ ဖက္စပ္ စတိုးဆိုင္ေပါင္း 14,000 ႏွင့္ LOTTE အသင္းဝင္မ်ား၏ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အတူ LOTTE သည္ ကမၻာတစ္လႊား ကုန္တံဆိပ္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ အမ်ားဆံုး ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

အထူးအခြင့္အေရး ဆုေပးမႈ အစီအစဥ္

 • LOTTE HOTEL ၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အသင္းဝင္ အသိုင္းအဝိုင္း
 • LH အမွတ္မ်ားျဖင့္ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ရရွိမႈမ်ားစြာ
 • ညတည္းခိုခြင့္မ်ား ေပးအပ္မႈ၊ အစားႏွင့္ အေသာက္တို႔ကို LOTTE Hotels ႏွင့္ LOTTE အခြန္လြတ္တို႔၌ ျပန္လည္ ေရြးယူႏိုင္ျခင္း

LOTTE ROYAL CLUB

 • LOTTE HOTEL MOSCOW အတြက္ VIP အသင္းဝင္မႈ အစီအစဥ္

ညီလာခံ

အုပ္စု- အဓိကထားဦးစားေပးသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအထ

 • ႏိုင္ငံတကာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၊ ခရီးသြား ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ခိုင္မာေသာ ကြန္ရက္ရွိျခင္း
 • ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ခရီးသြား ေအးဂ်င့္မ်ား၊ PCO၊ ခရီးစဥ္ ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ေပးသူမ်ားၾကား အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈ

LOTTE JTB

 • ကမၻာ့အၾကီးဆံုး ခရီးသြား ေအဂ်င္စီမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ျပီး LOTTE Co. Ltd (50%)+ JTB Corporation (50%) မွ မိတ္ဆက္လိုက္သည့္ JV (ဖက္စပ္) လုပ္ငန္း။
 • ၎သည္ ၎၏ဂုဏ္ပုဒ္ အစုစုတြင္ ညီလာခံ လုပ္ငန္းမ်ားကိုိ တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းထားပါသည္။

ကိုးရီးယားရွိ ညီလာခံဟုိတယ္မ်ား၏ ထိပ္တန္း စီမံေဆာင္

 • မိမိတို႔၏ အားေကာင္းေသာ အေရာင္းအင္အားျဖင့္ ၾကိဳတင္ (အဆင့္ျမင့္)-မွာယူမႈ ကာလမ်ားတြင္ ရင္းႏွီး မတည္သည္
 • အိုလံပစ္ပြဲေတာ္မ်ား၊ အာရွ အားကစားပြဲေတာ္မ်ား၊ IEC ႏွင့္ PATA ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ပြဲေတာ္မ်ားစြာတြင္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားရွိျခင္း။

အပန္းေျဖ အနားယူမႈ ေဈးကြက္

ႏွစ္ေပါင္း 25 ႏွစ္ေက်ာ္၊ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ အပန္းေျဖ အနားယူမႈ ေဈးကြက္အတြက္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထား ရွိျခင္း။

 • အပန္းေျဖ ကစားကြင္းမ်ား၊ ေဂါက္သီးရိုက္အသင္းမ်ားႏွင့္ စကီး အပန္းေျဖ ဟိုတယ္မ်ား စသည့္ နယ္ပယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အေတြ႔အၾကံဳရွိျခင္း။
 • ADR ႏွင့္ OCC တို႔ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားမႈ မွတ္တမ္းဝင္သည့္ အပန္းေျဖ အနားယူရာ ဟိုတယ္ အစုလိုက္ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမႈ အစီအစဥ္

Lotte Hotel Global - Service Academy - Work Experience Program Photos

သင္တန္း မဖြင့္မီ၊ အၾကိဳ ကာလ [7~9 ပတ္]

 • ဝန္ေဆာင္မႈ စံညႊန္း-အေနအထား၊ အသြင္အျပင္၊ မ်က္ႏွာ စိတ္ခံစားမႈ ေဖာ္ျပခ်က္၊ ဖုန္းေျဖဆိုမႈ စသည္
 • အလုပ္တြင္း သင္တန္းေပးမႈ
 • အစမ္းႏွင့္ စစ္ေဆးမႈ

uppl. ေနရာတြင္း သင္တန္းေပးမႈ [1~2 ပတ္]

 • ပႆနာ- ေျဖရွင္းနည္း သင္တန္း
 • ဖည့္စြက္ သင္တန္း

အျပန္အလွန္ စစ္ေဆးမႈ သင္တန္း [2~4 ပတ္]

 • ငြေၾကး လဲလွယ္မႈ အထူး ကၽြမ္းက်င္ ဝန္ထမ္း
 • HQ – ပိုင္ဆိုင္မႈ အျပန္အလွန္ စစ္ေဆးမႈ သင္တန္း

ေဒသဆိုင္ရာ သင္ၾကားျပသသူမ်ား သင္တန္း [2 ပတ္]

 • ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး စီမံရန္ ေဒသဆိုင္ရာ သင္ၾကားျပသသူမ်ားသင္တန္း- ေဟာေျပာပို႔ခ်မႈ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ျခင္း / ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ သရုပ္သကန္ ဖန္တီးမႈ

ဝန္ေဆာင္မႈ အကယ္ဒမီ

ဟိုတယ္တြင္းရွိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်သူမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး အဆင့္ကို အားျဖည့္ေပးျခင္း

 • LOTTE HOTEL WORLD တြင္တည္ရွိသည္
 • 1,503㎡
 • ဧည့္သည္ နားေနခန္းမ 2 ခု၊ လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္ခန္း 2 ခန္း၊ အခန္း 7 ခန္း (F&B၊ ဧည့္ၾကိဳခန္းႏွင့္ အခန္း), ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာခန္း)